Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2011

Lokatorka
It takes a long time to become young.
— Pablo Picasso
Reposted fromQcon Qcon
Lokatorka
1469 9de5 500
Reposted fromatm atm
Lokatorka
8835 b42c 500
Reposted fromchatnoir chatnoir
Lokatorka
9249 a204 500
Reposted fromatm atm
Lokatorka

December 08 2011

Lokatorka
5468 cff3
Reposted frompacio pacio
7599 cddc
Reposted fromsweetrevengefl sweetrevengefl
Lokatorka
7407 7bd1 500
Reposted fromlimonadier limonadier

December 05 2011

Lokatorka
Reposted fromLadyGoga LadyGoga
Lokatorka

Pewnego razu kobieta zbierała drewno na opał. W śniegu znalazła zamarzniętego jadowitego węża. W domu go wyleczyła. Ale wąż ukąsił ją w szyję. Umierając, spytała węża:
-Dlaczego mi to zrobiłeś?
A wąż na to:
-Słuchaj, suko, wiedziałaś, że jestem wężem.
— Urodzeni Mordercy
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy vialugola lugola

December 03 2011

Lokatorka
Reposted fromlay lay viaszymson szymson

November 30 2011

Lokatorka
0216 303e
Reposted fromcats cats viashitty-love shitty-love

November 28 2011

Lokatorka
6412 a9a2
Reposted fromjamcass jamcass viapetkaa petkaa
Lokatorka
narkomany! bośmy sól tej ziemi! braci w jedno albo każdy sobie tańczmy!
nie gryź mnie, kurwa!
bo papier jest osy a my to palimy
faktycznie

Reposted fromszymson szymson
Lokatorka
-chodźmy stąd 
-a teraz ci nie pasuje?
-pasuje, ale zaraz nie będzie

Reposted fromszymson szymson
Lokatorka
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viaytron ytron
Lokatorka
0931 512b
Reposted fromcrazymary crazymary viaytron ytron
Lokatorka
7326 e59c
Reposted fromytron ytron
Lokatorka
4358 d62e
which watch... eee.. whaaaa..?
Reposted fromshitty-love shitty-love viaytron ytron
Lokatorka
Reposted fromkater kater viaytron ytron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl